การประเมินพฤติกรรมก่อนการเข้าทำงาน 🧲

วิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานของผู้สมัครก่อนที่จะเข้าร่วมองค์กร

ทำไมต้องรวบรวมการประเมินก่อนการจ้างงาน

การประเมินพฤติกรรมจัดทำเพื่อช่วยในการคัดเลือกก่อนการสัมภาษณ์ผู้จัดการในสายงาน ในการกลับมาทำงานมีแนวโน้มที่จะสนใจข้อมูลในอดีต การประเมินการรับสมัครจะมุ่งเน้นไปในอนาคตและจะดูผลงานรายบุคคลในแต่ละเป้าหมายขององค์กร

ผลกำไรของทั้งบริษัท

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ตอนนี้เราสามารถคลิกเข้าสู่แหล่งรวบรวมทักษะที่หลากหลายมากขั้น

ใบสมัครมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอดติและความคิดที่บิดเบือน มีเหตุมาจากจากภูมิหลังทางวิชาการ ความคาดหวังจากบริษัทและผู้แข่งขันที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน รูปถ่าย อายุหรือเพศ การประเมินพฤติกรรมช่วยให้เห็นดีตที่ผ่านมาและอนุญาตให้คุณนำข้อมูลที่ปราศจากอคติมาใส่ในตารางเพื่อการอภิปราย

ผู้จัดการในการจัดหาบุคคลที่มีความสามารถ

 เราส่งเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผู้สมัครอย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว

การประเมินของ Huneety ทำให้ประวัติของผู้สมัครสมบูรณ์ด้วยข้อมูลใหม่ๆ เช่น พฤติกรรม ที่ทำงานและวัฒนธรรมในองค์กร มันจะช่วยให้ฝ่ายบริหารบุคคล (HR) มุ่งเน้นการแนะนำผู้สมัคร ที่เหมาะสมแก่ผู้จัดการการจัดจ้าง ดั้งนั้นผู้จัดการสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานขั้นถัดไป อย่างการตรวจสอบทักษะทางเทคนิค

ผู้จัดการในการจัดหาบุคคล

ฉันได้เริ่มต้นก่อนคนอื่นก่อนที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์

ถ้าเกิดผู้สมัครนั่งอยู่หน้าผู้จัดการในการจัดหาบุคคล เราได้รู้คำถามที่เกี่ยวข้องในการถาม 10 คำถาม Huneety จัดหารายงานรายบุคคลให้กับผู้จัดการเพื่อช่วยเน้นจุดแข็งของผู้สมัครและความคาดเคลื่อนที่ต้องได้รับการตรวจสอบ

การจัดการระดับสูง

ฉันป้องกันองค์กรจากการเสียต้นทุนการจ้างงานที่ผิดพลาด

บุคลากรจะสามารถเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้หรือไม่บุคลากรจะสามารถนำการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการได้หรือไม่ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจ้างงานที่ผิดพลาดขององค์กรคิดเป็นเงินเดือนโดยเฉลี่ย 6 เดือน การประเมินของ Huneety ช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนสูงสุด พร้อมทั้งคาดการณ์พฤติกรรมที่ดีขึ้น และหลีกเลี่ยงการออกจากงานระหว่างช่วงทดลองงาน

วิธีการส่งการประเมินบุคลากรก่อนทำงาน
ง่ายเหมือนนับ 1-2-3

 

1.

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ส่งคำร้อง (3mn)

ฝ่ายบริหารบุคคลจะเรียกใช้การประเมินพฤติกรรมบน Huneety ที่ถูกส่งไปยังผู้สมัครผ่านอีเมล นอกจากนี้ยังสามารถส่ง link ได้ผ่าน application

2.

ผู้สมัครตอบคำถาม (15mn)

ผู้สมัครตอบคำถามจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที มีบริการในโทรศัพท์มือถือและมีบริการในหลายภาษา

3.

เพียงเท่านี้ ผลลัพธ์ก็ออกมาแล้ว!

ผลลัพธ์ได้ถูกจัดเรียงและส่งให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ผ่านแพลตฟอร์มเพื่อ ตรวจสอบและแบ่งปันข้อมูลกับผู้จัดการในการจัดหาบุคคล

คุณต้องการเข้าถึงข้อมูลอะไร?

เลือกคำถามที่สอดคล้องกับความต้องการในการสรรหาบุคลากร สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความต้องการ เราไม่ได้กำหนดจำนวคำถาม เรายังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม ความต้องการของคุณ ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์บริการลูกค้า

คุวามยืดหยุ่น
การกำหนดเป้าหมายของลูกค้า
การแก้ปัญหา

การประเมินเชิงพฤติกรรมนี้ช่วยในการเปรียบเทียบผู้สมัครในเรื่องความยืดหยุ่น การแก้ปัญหาและการกำหนดเป้าหมายของลูกค้า และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงคำถามแนะนำในการสัมภาษณ์งานโดยผู้จัดการในสายงาน

กลยุทธ์การขายโดยเน้นการแก้ปัญหา

การสร้างความสัมพันธ์
การเจรจาต่อรอง
การสื่อสาร

การประเมินเชิงพฤติกรรมนี้จะช่วยในการเปรียบเทียบผู้สมัครในตำแหน่งการขายเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจ B2B และวิธีการที่ผู้สมัครรับฟังลูกค้าและกำหนดกลยุทธ์ข้อเสนอ นอกจากนั้ยังมีรายงานข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเปรียบเทียบผู้สมัครให้อีกด้วย

ภาวะผู้นำ

การพัฒนาผู้อื่น
การตัดสินใจ
ความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม

การประเมินพฤติกรรมนี้จะช่วยเปรียบเทียบผู้สมัครในเรื่องภาวะผู้นำ การจัดการทีมและพฤติกรรม และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงคำถามแนะนำในการสัมภาษณ์โดยผู้จัดการในสายงาน

การสื่อสาร

การสังเคราะห์ข้อมูล
มีอิทธิพลในการโน้มน้าวผู้อื่น
ถามคำถามได้เหมาะสม
การฟังเชิงรุก

การประเมินนี้จะช่วยประเมินความสามารถของผู้สมัครในการโน้มน้าวและทำให้ผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นของพวกเขา

การทำงานเป็นทีม

การให้เครดิตแก่ผู้อื่น
การมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในการตัดสินใจ
การทำงานร่วมกับผู้อื่น
ให้ความต้องการของทีมมาก่อน

การประเมินนี้จะช่วยประเมินความสามารถของผู้สมัครในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีเป้าหมายร่วมกัน

ปรับแต่งด้วยตนเอง

คุณค่าขององค์กร #1
คุณค่าขององค์กร #2
คุณค่าขององค์กร #3
คุณค่าขององค์กร #4

ออกแบบผลประโยชน์ของคุณตามสมรรถนะของบริษัท วัฒนธรรมขององค์กร และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน

ส่งการประเมินครั้งแรกวันนี้เลย

ใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาทีเพื่อลงทะเบียนและส่งผลการประเมินแรก

บริการตนเอง

ฝ่ายบริหารบุคคลจะเรียกใช้การประเมินพฤติกรรมบน Huneety ที่ถูกส่งไปยังผู้สมัครผ่านอีเมล นอกจากนี้ยังสามารถส่ง link ได้ผ่าน application

รวดเร็ว

ใช้เวลา 2 นาทีสำหรับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และใช้เวลาโดยเฉลี่ย 15 นาที สำหรับผู้สมัครในการตอบคำถาม การดำเนินงานการที่รวดเร็วนี้จะช่วยให้ขั้นตอนถัดไปอย่างการสัมภาษณ์เป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

พหุภาษา

ต้องการประเมินผู้สมัครที่ไม่ได้ถนัดภาษาอังกฤษ? Huneety สามารถช่วยการประเมินในภาษาไทยและอินโดนีเซีย ภาษาอื่นก็สามารถใช้ได้ ติดต่อเรา