The Huneety L&D blog

“อนุกรมวิธานทักษะ” หรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า “Skills Taxonomy” คืออะไร

Taxonomy หรือที่ภาษาไทยเรียกว่า อนุกรมวิธาน ก็คือการจัดระบบหมวดหมู่ที่เป็นไปตามลำดับชั้นของข้อมูลที่มีหลากหลายระดับ การทำอนุกรมวิธานทักษะ ช่วยให้บริษัทหรือองค์กรสามารถจัดระเบียบและวางกลยุทธ์ของความสามารถ (Competencies) และทักษะ (Skills) ที่จำเป็น ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายงานหรือทั้งภาคธุรกิจทั้งหมดดำเนินกิจการงานไปได้

สู่ยุคเฟื่องฟูของอาชีพสาย Data Science ในไทย

บทความนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้คำตอบว่าอะไรคือแรงขับเคลื่อนหลักซึ่งเป็นปัจจัยสู่อุปสงค์แรงงานในสายอาชีพวิทยาการข้อมูล (Data Science) ที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในไทย รวมถึงคำตอบว่าเราจะสามารถพัฒนาทักษะด้านนี้ได้อย่างไร และจะหาแรงงานที่มีทักษะเหล่านี้ได้จากที่ไหนบ้าง