ผู้จัดการแผนกบัญชีเจ้าหนี้&ทั่วไป/Account Payable & General Department Manager

INTEQC GROUP (Bangkok Area - Samutsakorn)
Bangkok
Thailand 🇹🇭
INTEQC Group was established in 1999 to manufacture and market shrimp feed. With a solid, high-profile reputation based on experience, know-how and a technical capability, the company's main shrimp feed products: INTEQC, NEO , WAVE ,DIAMOND, FRESH and STARTEQC. In 2007, the new feed plant was built, to produce and market fish and swine feeds, under the brands, FISH FIRST and PERFEQC.

This job is not recruiting candidates anymore.
Other job opportunities at Inteqc Feed Co., Ltd.

About this position

ผู้จัดการแผนกบัญชีเจ้าหนี้&ทั่วไป/Account Payable & General Department Manager

Responsibilities

• ตรวจสอบเอกสารด้านการจ่ายชำระค่าสินค้า, จ่ายทั่วไป ทุกครั้งที่มีการจ่าย เพื่อความถูกต้อง ทันกำหนดเวลา
• อำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้
• วางแผน ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องโดยกระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้องเพื่อการปิดบัญชีประจำเดือนให้ทันกำหนดเวลา
• กำหนดวิธีปฏิบัติงาน การจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงาน และเป็นแนวทางเดียวกันทั้งกลุ่ม
• จัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องส่งมอบต่อหน่วยงานราชการให้ทันกำหนดเวลา และถูกต้องตามกฎหมาย

Requirements

• ควบคุมเอกสารด้านจ่ายทั้งหมดให้ทันกำหนดเวลา ความถูกต้องของ Supplier, จำนวนเงินที่จ่าย, ทันกำหนดเวลาที่นัดชำระ
• ตรวจสอบรายงานต่าง ๆ ที่นำส่งหน่วยงานราชการ กระทบยอดจากรายงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องเพื่อนำส่ง
• กระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ กับ บัญชีแยกประเภท ระทบยอดรายละเอียดของบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีคุม
• จัดทำงบการเงินฉบับผู้สอบบัญชี และยื่นงบการเงิน จัดทำงบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบ
• ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ สรรพากร งบการเงิน , ยื่น ภงด.50 ต่อสรรพรกร และ ยื่นงบการเงินต่อ DBD
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการทำงานบัญชี 5-10 ปี ขึ้นไป
• มีความรู้ด้านบัญชีอุตสาหกรรม ความสามารถประจำตำแหน่ง
• มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี NPAE และ PAE และด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ
• มีความเข้าใจในงานที่ต้องตรวจสอบ
• สามารถใช้ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความตั่งใจในการทำงาน,ความละเอียดรอบคอบ มีทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำงานภายใต้ความกดดันได้

Benefits

 
   Huneety A.I Salary Estimate
         54,000 - 105,000 THB per month