R&D Assistant Manager (บ้านบึง)

Thai Beverage Public Company Limited (Chonburi)
Chonburi
Chonburi, Thailand 🇹🇭
Thai Beverage PLC is Thailand's the largest alcoholic beverage company, marketing leading beer and spirits brands such as Chang, Mekhong and Sangsom. We are a fully integrated company, involving in production of raw materials through brewing and distilling to marketing, warehousing and distribution of all our finished products. We are committed to quality, responsibility and support to our community. Due to our expansion, we are looking for high potential candidates to join our successful team.

About this position

บริหารจัดการดูแลรับผิดชอบการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาสูตร ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม รวมถึงศึกษาคุณภาพและควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่ขายตรงถึงผู้บริโภคภายใต้ตราสินค้าต่างๆของบริษัทโออิชิ ผลิตภัณฑ์สำหรับสาขาในแบรนด์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ทางสายการผลิต และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายอาหารตามหลักสากล รวมถึงข้อกฎหมายทางภาษีที่เกี่ยวข้อง ดูแลรับผิดชอบกำหนดการจัดทำมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทวนสอบมาตรฐานกระบวนการผลิต และวัตถุดิบ

Responsibilities

• บริหารจัดการดูแลรับผิดชอบการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาสูตร ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม
• ศึกษาคุณภาพและควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ
• ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่ขายตรงถึงผู้บริโภคภายใต้ตราสินค้าต่างๆของบริษัทโออิชิ
• ผลิตภัณฑ์สำหรับสาขาในแบรนด์ต่างๆ
• ผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกต่างประเทศ
• เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ทางสายการผลิต และเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายอาหารตามหลักสากล รวมถึงข้อกฎหมายทางภาษีที่เกี่ยวข้อง

Requirements

• ปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
• มีประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค หรือ อาหารแช่เย็น หรือ อาหารแช่แข็ง หรือ ผลิตภัณฑ์เนื้อ หรือ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ หรือ สายงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 10 ปี
• มีประสบการณ์ในการบริหารบุคลากรมากกว่า 5 ปี
• มีความรู้ด้านกฏหมายทั้งภายในและต่างประเทศด้านข้อมูล (requirement) และกระบวนการยื่นเพื่อพิจารณา
• มีความสามารถในการบริหารงานโครงการ, stage gate processes และการพัฒนาทีม