แบบประเมินความสามารถสำหรับ HR และผู้จัดหางาน

แบบการประเมินพฤติกรรมของ Huneety ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้สมัครระหว่างขั้นตอนการสมัครงาน โดยแบบประเมินนี้ช่วยให้ HR สามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นในขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากรอีกทั้งยังสนับสนุนการทำงานของผู้จัดการสายงานให้เกิดการสัมภาษณ์เชิงลึกยิ่งขึ้น

แบบประเมินกลยุทธ์ทางการขาย
แบบประเมินกลยุทธ์ทางการขาย

การประเมินพฤติกรรมในส่วนนี้ช่วยเปรียบเทียบผู้สมัครในตำแหน่งพนักงานฝ่ายขายในธุรกิจแบบ B2B ซึ่งจะช่วยให้นายจ้างทราบถึงวิธีการขายของผู้สมัคร และวิธีการรับมือกับความต้องการของลูกค้าของผู้สมัคร โดยจะแสดงผลลัพธ์ให้แก่ผู้ประเมินในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบผู้สมัคร หรือรายงานเป็นรายบุคคล

18 นาที
60 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม
แบบประเมินการคิดเชิงวิเคราะห์
แบบประเมินการคิดเชิงวิเคราะห์

แบบประเมินด้านพฤติกรรมนี้จะสนใจพฤติกรรมซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดอย่างหนึ่งเพื่อความก้าวหน้าในสังคมการทำงานปัจจุบัน การคิดเชิงวิเคราะห์จะช่วยให้บุคคลเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งแก้ปัญหาหรือเสนอทางออกตามข้อเท็จจริง บุคคลที่มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์จะเข้าใจข้อมูลและสถิติที่ซับซ้อนได้ดี ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจที่เหมาะสม

9 นาที
30 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม
แบบประเมินการมีความคิดสร้างสรรค์
แบบประเมินการมีความคิดสร้างสรรค์

ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์จะเป็นรากฐานของบริษัทสมัยใหม่ พนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์จะชอบมองโจทย์ทางธุรกิจในแนวทางใหม่ ๆ และค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่อยู่นอกกรอบ ผ่านการเชื่อมโยงความคิดและทรัพยากรที่มีภายในและภายนอกองค์กร เตรียมพร้อมไว้ให้ดี เพราะอาจได้เห็นทั้งการเพิ่มประสิทธิผลการทำงานและการปรับเปลี่ยนแนวทางดำเนินธุรกิจครั้งใหญ่

14 นาที
45 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม
แบบประเมินการวางแผนและการจัดการ
แบบประเมินการวางแผนและการจัดการ

บุคคลที่มีทักษะการวางแผนและการจัดการจะสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ ตรงตามกำหนดเวลา และไม่มีความผิดพลาดร้ายแรง แบบประเมินด้านพฤติกรรมนี้จะสนใจความสามารถในการรับรู้ความคาดหวังของตนเองและผู้อื่น การกำหนดและวางแผนเป้าหมายให้ชัดเจน รวมถึงการทำงานเพื่อบรรลุหน้าที่ตามเวลาที่กำหนด

11 นาที
36 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม
แบบประเมินการเจรจาต่อรอง
แบบประเมินการเจรจาต่อรอง

ทักษะการเจรจาต่อรองที่ดีจะเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในความสำเร็จของบริษัท ทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจและสร้างมูลค่าในสัญญา แบบประเมินพฤติกรรมนี้จะวัดระดับความสามารถของผู้สมัครในการเจรจาต่อรองแบบ "win-win" ทั้งสองฝ่ายและการปิดการขายให้สำเร็จ

6 นาที
20 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม
แบบประเมินการให้ความสำคัญต่อลูกค้า
แบบประเมินการให้ความสำคัญต่อลูกค้า

แบบทดสอบนี้มุ่งเน้นที่ความสามารถของผู้สมัครงานในการให้ความสำคัญต่อลูกค้า และการกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์แบบ "win-win" พฤติกรรม 3 ประการที่จะวัดประเมินความเป็นมืออาชีพได้แก่ การฟังและการทำความเข้าใจในลูกค้า และความสามารถในการจัดการกับปัญหาให้คลี่คลายไปในทางบวกและใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

11 นาที
36 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม
แบบประเมินความรับผิดชอบ
แบบประเมินความรับผิดชอบ

แบบประเมินพฤติกรรมนี้ประเมินผู้สมัครงาน ว่าสามารถส่งมอบงานภายใต้ข้อกำหนดและแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่องาน แบบประเมินนี้มุ่งเน้นในพฤติกรรมหลักๆ เช่น การตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ

12 นาที
40 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม
แบบประเมินความสามารถในการตัดสินใจ
แบบประเมินความสามารถในการตัดสินใจ

ทักษะนี้เป็นทักษะสำคัญที่ทำให้ผู้นำตัดสินใจได้อย่างมีสติและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ในสถานที่ทำงานยุคปัจจุบัน การตัดสินใจจำเป็นต้องใช้ความกล้าหาญและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง เพื่อตัดสินใจเรื่องที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ รวมถึงทำให้เกิดทางเลือกอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

11 นาที
36 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม
แบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม
แบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม

แบบประเมินด้านพฤติกรรมนี้จะประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีมหรือการทำงานกับกลุ่มคนเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน แบบประเมินนี้มุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมสำคัญเช่น การให้เครดิตผู้อื่น การให้ผู้อื่นร่วมตัดสินใจเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อพวกเขา การเห็นความต้องการของทีมสำคัญกว่าความต้องการของตนเอง และการทำงานกับผู้อื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

15 นาที
49 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม
แบบประเมินความสามารถในการบริการลูกค้า
แบบประเมินความสามารถในการบริการลูกค้า

การประเมินพฤติกรรมส่วนนี้ ช่วยในการเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สมัครในฝ่ายการดูแลหลังการขาย ซึ่งประกอบไปด้วยการทดสอบความอดทน ความสามารถในการแก้ปัญหา การเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยจะแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบผู้สมัคร หรือรายงานเป็นรายบุคคล

18 นาที
60 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม
แบบประเมินความสามารถในการพัฒนาผู้อื่น
แบบประเมินความสามารถในการพัฒนาผู้อื่น

การพัฒนาผู้อื่นเป็นคุณสมบัติจำเป็นของผู้ที่เป็นหัวหน้าทีม ทักษะในการพัฒนาผู้อื่นของผู้นำจะส่งผลอย่างมากต่อการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว การพัฒนาผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องใช้ทักษะหลักๆ หลายประการ เช่น การสอนงานที่ช่วยให่ผู้อื่นประสบความสำเร็จ การส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถทางการงานและส่วนบุคคล และการแบ่งปันความรู้ ทักษะ และความชำนาญให้แก่ผู้อื่น

11 นาที
36 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม
แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร
แบบประเมินความสามารถในการสื่อสาร

แบบประเมินด้านพฤติกรรมนี้จะประเมินความสามารถของบุคคลในการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสื่อสารที่ดีเริ่มจากความสามารถในการฟังผู้อื่น ถามคำถามที่เหมาะสม โน้มน้าวชักจูงผู้อื่น รวมถึงความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูล ทักษะการสื่อสารเป็นปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่การบรรลุประสิทธิผลการทำงานและรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานให้มั่นคงตลอดทุกลำดับขั้นขององค์กร

12 นาที
40 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม
แบบประเมินความอดทน
แบบประเมินความอดทน

แบบประเมินด้านพฤติกรรมนี้จะประเมินความสามารถของบุคคลในการอดทนต่ออุปสรรคและฟื้นตัวจากสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือท้าทาย ความอดทนเป็นคุณสมบัติสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในที่ทำงาน แบบประเมินนี้มุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมสำคัญเช่น การเป็นคนซื่อตรงต่อหน้าที่ การรักษาคุณภาพงาน การจัดการความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรค และการใช้โอกาสเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตน

13 นาที
44 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม
แบบประเมินทักษะการสร้างสัมพันธภาพ
แบบประเมินทักษะการสร้างสัมพันธภาพ

แบบประเมินเชิงพฤติกรรมนี้มุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการติดต่อ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและคู่ค้าทางธุรกิจ พฤติกรรม 3 ประการที่จะได้รับประเมิน ได้แก่ ความสามารถในการสร้างเครือข่าย ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการรักษาความสัมพันธุ์ในระยะยาว

11 นาที
38 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม
แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา
แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา

แบบประเมินนี้มุ่งประเมินทักษะในการแก้ปัญหาของผู้สมัครงาน รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ เช่น การแยกแยะและคาดการณ์ปัญหา การแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่น การตัดสินใจโดยใช้ข้อเท็จจริงและกระบวนการในการแก้ปัญหา

14 นาที
48 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม
แบบประเมินบุคลากรฝ่ายผลิต
แบบประเมินบุคลากรฝ่ายผลิต

แบบประเมินนี้มุ่งเน้นในพฤติกรรมสำคัญที่คาดหวังจากพนักงานฝ่ายการผลิตเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ แบบสอบถามนี้จะจะประเมินทั้งพฤติกรรมการควบคุมตนเอง การทำงานตามกำหนดเวลา และความสามารถในการระบุและร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น

13 นาที
42 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม
แบบประเมินผู้จัดการฝึกหัด
แบบประเมินผู้จัดการฝึกหัด

ผู้จัดการฝึกหัด (management trainee) คือผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรในอนาคต เนื่องด้วยบุคคลเหล่านี้มีประสบการณ์และมุมมองต่อโลกที่จำกัด ผู้จ้างงานจึงต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการคัดเลือกด้วยข้อกำหนดคุณสมบัติด้านพฤติกรรมและ soft skills ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการประสบความสำเร็จในที่ทำงาน เช่น ทักษะการแก้ไขปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม รวมถึงความอดทนต่ออุปสรรคและการสื่อสาร

12 นาที
40 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม
แบบประเมินภาวะความเป็นผู้นำ
แบบประเมินภาวะความเป็นผู้นำ

การประเมินพฤติกรรมในส่วนนี้ ช่วยในการเปรียบเทียบผู้สมัครในตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้นำทีม โดยจะทำการประเมินรูปแบบการจัดการ และความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องยาก โดยจะแสดงผลลัพธ์ให้กับผู้สรรหาบุคคลากรในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบผู้สมัคร หรือรายงานรายบุคคล

27 นาที
90 คำถาม

เรียนรู้เพิ่มเติม