ค้นหาและเลือกเทมเพลต (39)

9 ความสามารถ
42 ทักษะและพฤติกรรม
11 ความสามารถ
28 ทักษะและพฤติกรรม
7 ความสามารถ
29 ทักษะและพฤติกรรม
9 ความสามารถ
34 ทักษะและพฤติกรรม
10 ความสามารถ
29 ทักษะและพฤติกรรม
9 ความสามารถ
42 ทักษะและพฤติกรรม
10 ความสามารถ
81 ทักษะและพฤติกรรม
8 ความสามารถ
35 ทักษะและพฤติกรรม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการการตลาด (Chief Marketing Operations Officer) เทมเพลตงาน

เกี่ยวกับตำแหน่งนี้

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการการตลาด (CMO) จะรับผิดชอบในการเป็นผู้นำและจัดการการดำเนินงานด้านการตลาดขององค์กร อีกทั้งมีหน้าที่ตรวจสอบกลยุทธ์ที่ใช้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดขององค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ในขณะเดียวกันต้องพัฒนาและดำเนินการตามแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการตลาด ผู้สมัครจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการตลาดและมีความสามารถในการผลักดันทีมผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสร้างสรรค์ โดยผู้สมัครต้องมีทักษะความเป็นผู้นำที่โดดเด่น มีประวัติความสำเร็จที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้ที่เข้าใจงานด้านการตลาดอย่างลึกซึ้ง

หน้าที่รับผิดชอบ

1. พัฒนาและใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยรวม
2. เป็นผู้นำการพัฒนาแคมเปญการตลาด โปรโมชั่น และโปรแกรมแบบบูรณาการ
3. พัฒนาและจัดการงบประมาณการตลาด ทรัพยากร และไทม์ไลน์
4. พัฒนาและจัดการกลยุทธ์การเจาะกลุ่มลูกค้าและการกำหนดเป้าหมาย
5. วิเคราะห์และรายงานประสิทธิภาพทางการตลาดและกิจกรรมอื่นๆ
6. ทำงานร่วมกับทีมภายในเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
7. เป็นผู้นำการพัฒนาสื่อการตลาด รวมถึงการโฆษณา เอกสาร และเนื้อหาบนหน้าเว็บ
8. ติดตามและวิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่งและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
9. ปลูกฝังและรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
10. บริหารและพัฒนาทีมการตลาด รวมถึงการว่าจ้าง การฝึกอบรม และการบริหารผลการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ

• มีประสบการณ์ด้านการตลาด กลยุทธ์ และการจัดทำงบประมาณ
• มีประวัติด้านการพัฒนาและดำเนินการแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ
• มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์
• มีทักษะความเป็นผู้นำ การสื่อสาร และการจัดองค์กรที่ดีเยี่ยม
• มีความสามารถในการจัดการหลายโครงการและหลายทีมพร้อมกัน

ชุดทักษะ

การตัดสินใจ
สามารถเป็นผู้นำ กล้าเผชิญความเสี่ยง ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
การคิดเชิงกลยุทธ์
การคิดเชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ของบริษัท
ความรู้เรื่องสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
การวิเคราะห์ช่องว่าง ความรู้ทางด้านธุรกิจ แนวโน้มของตลาด การศึกษาความเป็นไปได้ แนวโน้มของผู้บริโภค แนวโน้มด้านอุตสาหกรรม
การพัฒนาผู้อื่น
การแบ่งปันความรู้ นำผู้อื่นไปสู่ความสำเร็จ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและวิชาชีพ
การบริหารธุรกิจ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มความสามารถในการรองรับ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง โน้มน้าวผู้อื่นเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
การควบคุมต้นทุนโครงการ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การจัดทำงบประมาณ การควบคุมต้นทุน
การตลาดอัตโนมัติ
แชทบอท Zapier ActiveCampaign Hubspot Mailchimp Marketo การตลาดแบบอัติโนมัติ Oracle Eloqua HCL Unica Adobe Campaigns Oracle Responsys SalesManago Salesforce Marketing Cloud
การจัดการการลงทุน
ผลตอบแทนจากการลงทุน
กลยุทธ์การตลาด
การแบ่งส่วนตลาด แผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด การวางตำแหน่ง กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด การตลาดแบบแรงดึงดูด การตลาดร้านค้า การทำการตลาดแบบ Omni Channel การตลาด Multitouch ช่องทางการตลาด การตลาด Marketplcae การตลาดทางตรง การทำการตลาดโดยอาศัยความร่วมมือจากบุคคลอื่น การตลาดแบบ Retargeting การทำการตลาดแบบออร์แกนิก
การสร้างรายได้
การคาดการณ์ การพยากรณ์ยอดขาย